Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Σχέδιο για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας

                               

             

Η Green Dot Κύπρου στα πλαίσια της προσπάθειας για βελτίωση της παραγωγικότητας της, συμμετείχε στο «Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας».

Το εν λόγω σχέδιο, περιελήφθηκε στο Σχέδιο Δράσης 2007-2009 του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007 - 2013  και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Τοπικός διαχειριστής του προγράμματος ήταν το Κέντρο Παραγωγικότητας.

Βασικοί στόχοι του Οργανισμού μέσα από το Σχέδιο αυτό ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Customer Relationship Management το οποίο θα επικεντρωνόταν στην επικοινωνία με τα μέλη και τους μετόχους μας, καθώς και η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών με τους εργολάβους του Οργανισμού για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων. Μέρος του έργου ήταν και η ανασκόπηση και βελτίωση των διαδικασιών του Οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών του τηλεφωνικού κέντρου σύμφωνα  με το πρότυπο CYS EN 15838:20009.

Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα και πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε:

Τελικό Δελτίο Τύπου

Παρουσίαση Ημερίδας

 

Διαβάστε Επίσης

> Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy