Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands

 

Τον Ιανουάριο του 2009, ξεκίνησε το πρώτο για την Κύπρο έργο με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ Environment, μετά την ένταξη της στην Ε.Ε.. Το πρόγραμμα στηρίχθηκε σε πρωτοβουλία της Green Dot Κύπρου η οποία συνέστησε και τη σχετική ομάδα του έργου. Διευθύνων εταίρος του έργου είχε τεθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και η διάρκεια του έργου ήταν 24 μήνες.

Στην ομάδα του έργου περιλαμβάνονταν εκτός από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το εξωτερικό οι αντίστοιχοι με την Green Dot Κύπρου οργανισμοί στη Γαλλία, Ελλάδα και Μάλτα, ενώ από την Κύπρο η Green Dot Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος) και η εταιρεία συμβούλων Νικολαΐδης και Συνεργάτες.

Στόχος του έργου ήταν ο υπολογισμός και η σύγκριση του κόστους εφαρμογής των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τη διαχείριση των συσκευασιών και του ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (για συγκεκριμένες κατηγορίες εξοπλισμού) σε νησιά, σε σχέση με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Το αντικείμενο του προγράμματος έγινε πολύ επίκαιρο μετά ιδίως την ένταξη στην ενωμένη Ευρώπη της Κύπρου και της Μάλτας το 2004. Τα δύο κράτη, αποτελούν τα μόνα μικρά νησιά κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Φυσικά, αντίστοιχες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και χώρες με πολλά νησιά, όπως η Ελλάδα, ή χώρες με απομακρυσμένα νησιά, όπως η Γαλλία.

Τα νησιά αντιμετωπίζουν πάντα επιπρόσθετες προκλήσεις από τις υπόλοιπες χώρες μέλη στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών νομοθεσιών. Το μικρό μέγεθος της αγοράς, η έλλειψη σοβαρής βιομηχανικής παραγωγής και μεταποίησης για την απορρόφηση των ανακυκλώσιμων υλικών, η απόσταση από τις αγορές των υλικών και η ανάγκη για μεταφορά των υλικών διά θαλάσσης, είναι οι βασικότερες επιπρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται. Αυτά επιχείρησε να προσμετρήσει σε λεπτομέρεια το πρόγραμμα και να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα ισχύοντα στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη.

Παράλληλα στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο υποβοήθησης της λήψης αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή έργων ανακύκλωσης για τέτοιου είδους υλικά στα νησιά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.eng.ucy.ac.cy/rept/

Πρόσκληση παρουσίασης έργου

Παρουσίαση Έργου

 

 

Διαβάστε Επίσης

> Σχέδιο για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy