Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
EXPRA

Ο Οργανισμός Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) είναι ένας νέος ευρωπαϊκός οργανισμός, που συστάθηκε το 2013, με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση και εφαρμογή της αρχής της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (Extended Producer Responsibility - EPR) για τα απόβλητα συσκευασίας. Βασική αρχή του Οργανισμού είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων σε όλους τους πολίτες, οι οποίες είναι συστατικό στοιχείο ενός παγκόσμιου και βιώσιμου οράματος για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Ο Οργανισμός EXPRA στοχεύει στην παροχή λύσεων διαχείρισης των αποβλήτων κατά τρόπο που να γίνεται αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων. Τα μέλη της EXPRA είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμοί, καθένας από τους οποίους εκπροσωπεί τους υπόχρεους οργανισμούς της εκάστοτε χώρας, παρέχοντας στις εταιρείες – μέλη τους λύσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων τους.  

Τα Μέλη της EXPRA έχουν ως στόχο την παροχή υπηρεσιών προς όφελος των κατοίκων και της βιομηχανίας, συνεργαζόμενοι παράλληλα για το σκοπό αυτό με τις κατά τόπους Τοπικές Αρχές. Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της κοινωνίας.

Τα μέλη της EXPRA προέρχονται από 18 διαφορετικές χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, FYROM, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία και Τουρκία.

Σε όλες αυτές τις χώρες, η αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού είναι ένα βασικό τμήμα της αποτελεσματικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και των αποβλήτων. Ο αριθμός των μελών της EXPRA αναμένεται να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον με την προσθήκη νέων χωρών.

Στην ειδική έκδοση πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την EXPRA και τα μέλη της:

Φυλλάδιο EXPRA

Μηνιαίο Ενημερωτικό Φυλλάδια EXPRA

Διαβάστε Επίσης

> Προφίλ
> Όραμα
> Αποστολή
> Δομή
> Pro-Europe
> Εταιρικό Προφίλ (Video)
> Code of Conduct
> Βραβεύσεις
> Οι άνθρωποί μας
> Αποτελέσματα Ανακύκλωσης
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy