Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Δομή

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Οργανισμός έχει ενιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έξι από τα εννέα μέλη του Συμβουλίου εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα υπόλοιπα τρία Μέλη εκπροσωπούν και ορίζονται από το ΚΕΒΕ. Πρόεδρος εκλέγεται από το ίδιο το Συμβούλιο ένας εκ των έξι Μελών που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις (Διοικητικό Συμβούλιο).

Εκτελεστική Επιτροπή

Το Συμβούλιο έχει διορίσει Εκτελεστική Επιτροπή η οποία ασχολείται με τα θέματα σε λεπτομέρεια και η οποία αποτελείται από τους: 1. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί τις επιχειρίσεις (Μέτοχοι Α') 3. Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί το ΚΕΒΕ (Μέτοχοι Β') 4. Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

Γενική Διεύθυνση

Η Γενική Διεύθυνση έχει την συνολική ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού και του συντονισμού μεταξύ των Τμημάτων. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη των σχέσεων με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και τις Τοπικές Αρχές.
 

Προσωπικό GreenDot Cyprus– Οργανωτική Δομή

Το Σύστημα είναι οργανωμένο και στελεχωμένο με επαγγελματικά στελέχη που υπάγονται σε τρία βασικά τμήματα:

Εμπορικό Τμήμα

Το Εμπορικό Τμήμα που έχει την ευθύνη της εγγραφής και της διαχείρισης των μετόχων και μελών του Συστήματος. Το τμήμα αυτό διαχειρίζεται επίσης την επικοινωνία του συστήματος με την κοινωνία και όλα τα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού στη φιλοσοφία και την πρακτική του Συστήματος.

Οικονομικό Τμήμα

Το Οικονομικό Τμήμα που έχει την ευθύνη της Οικονομικής Διαχείρισης του Συστήματος αλλά και της διαχείρισης των Εταιρειών – μελών του Συστήματος όσον αφορά τις Δηλώσεις τους προς το Σύστημα. Έχει επίσης της ευθύνη της ετοιμασίας των αναφορών του Συστήματος προς την αρμόδια αρχή. Υπό την ευθύνη του είναι και η οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής του Οργανισμού.

Τεχνικό Τμήμα

Το Τεχνικό Τμήμα έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεύθυνσης των έργων του Συστήματος για την ανάκτηση και ανακύκλωση των Συσκευασιών. Έχει την ευθύνη της διενέργειας διαγωνισμών για την επιλογή υπεργολάβων, της αξιολόγησης των υπεργολάβων, της διαχείρισης των Συμβολαίων και της διασφάλισης ομαλής εκτέλεσης εργασιών υπό τους ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για το Σύστημα.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μέτοχοι

ΤΑΞΗΣ  “A”

Σπανός Μιχάλης - Πρόεδρος (Αδελφοί Λανίτη Λτδ)
Χατζηγαβριήλ Μάριος - Αντιπρόεδρος (Κ.Α.Π.Α Κεραμοποιεία Παλαίκυθρου Λτδ)
Πετρίδης Βασίλης (Cosmos Trading Ltd)
Βουρής Λίνος (Cyprus Trading Corporation Public Ltd (Shacolas Group))
Χρυσοστόμου Χρύσος (Βάσσος Ηλιάδης Λτδ)
Μιχαήλ Μιχάλης (Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ)


Αναπληρωματικοί

Ανδρέου Ανδρέας (για το Μάριο Τσιακκή)

ΤΑΞΗΣ ‘‘B’’

Κότσαπα Κικούλλα
Παπαφιλίππου Παναγιώτης
Τσιακκής Μάριος - Αντιπρόεδρος

Γραμματέας Εταιρείας

Νίκος Λακούφης
7, Βασιλίσσης Όλγας 
Άγιος Ανδρέας
Λευκωσία,1101
Κύπρος

Εγγεγραμένο Γραφείο

229 Λεωφ. Τσερίου, 2047 Στρόβολος
Λευκωσια, Κύπρος

Διαβάστε Επίσης

> Προφίλ
> Όραμα
> Αποστολή
> Pro-Europe
> Εταιρικό Προφίλ (Video)
> Code of Conduct
> EXPRA
> Βραβεύσεις
> Οι άνθρωποί μας
> Αποτελέσματα Ανακύκλωσης
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy