Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 

Ο τομέας των αποβλήτων είναι από τους πιο στενά Νομοθετικά ρυθμιζόμενους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα υπάρχουν πέραν των 300 Νομοθετημάτων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Πιο κάτω γίνεται με επιλεκτική παρουσίαση των πιο βασικών Ευρωπαϊκών Νομοθετημάτων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών. Πλήρης κατάλογος των σχετικών νομοθεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Νόμος

Περιγραφή

ΟΔΗΓΙΑ

2013/56/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

ΟΔΗΓΙΑ

2013/2/ΕΕ

ΟΔΗΓΙΑ 2013-2-ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 9462ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1179/2012

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το υαλόθραυσμα παύει να αποτελεί απόβλητο σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 493/2012

DIRECTIVE 2012/19/EU

 

European Parliament legislative resolution

European Parliament legislative resolution of 3 February 2011 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast)

COM(2009) 3447

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Beverage packaging, deposit systems and free movement of goods

ΟΔΗΓΙΑ

2008/98/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

COM(2008) 397/3

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSON THE SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION AND SUSTAINABLE INDUSTRIAL POLICY ACTION PLAN

DECISION 2008/385/EC

COMMISSION DECISION of 24 January 2008 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead and cadmium (notified under document number C(2008) 268) (Text with EEA relevance) (2008/385/EC)

REGULATION 2008/385/EC

COMMISSION REGULATION (EC) No 385/2008 of 29 April 2008 amending Council Regulation (EC) No 194/2008 renewing and strengthening the restrictive measures in respect of Burma/Myanmar and repealing Regulation (EC) No 817/2006

DIRECTIVE 2002/95/EC & 2002/96/EC

Συχνές Ερωτήσεις για Οδηγίες για Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

ΟΔΗΓΙΑ

2002/96/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

ΟΔΗΓΙΑ 2003/108/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2003/108/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2003 γιατροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE)

ΟΔΗΓΙΑ

2006/66/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ

ΟΔΗΓΙΑ

91/157/ΕΚ

Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες

ΟΔΗΓΙΑ 2007/45/EC

ΟΔΗΓΙΑ 2007/45/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου

ΟΔΗΓΙΑ

94/62/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ

2004/12/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2004/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ

2005/20/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2005/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2005 για τροποποίηση οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

DIRECTIVE 2002/95/EC & 2002/96/EC

Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) and Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment

DIRECTIVE 2008/34/EC & DIRECTIVE 2002/96/EC

DIRECTIVE 2008/34/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2008 amending Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), as regards the implementing powers conferred on the Commission

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1418/2007/ΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων

ΟΔΗΓΙΑ

2002/95/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΟΔΗΓΙΑ

2013/2/ΕE

ΟΔΗΓΙΑ 2013/2/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 9462ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Διαβάστε Επίσης

> Κυπριακή Νομοθεσία
> Επερχόμενες Τροποποιήσεις
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy