Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Κυπριακή Νομοθεσία

Η Κυπριακή Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και ειδικά τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών ετοιμάστηκε με βάση την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες και τέθηκε σε εφαρμογή το 2002. Στη συνέχεια, συμπληρώθηκε με την έκδοση κανονισμών, διαταγμάτων και τροποποιήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της επί του πρακτικού επιπέδου. Πιο κάτω στο σχετικό κατάλογο συγκεντρώνονται οι Βασικές Νομοθεσίες που αφορούν τη διαχείριση των συσκευασιών. Πιο ευρύς κατάλογος των Κυπριακών Νομοθετημάτων που αφορούν τη διαχείριση και των υπολοίπων ρευμάτων αποβλήτων περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

 

Νομοθεσία

 

Περιγραφή

 

 
 
Ν32(Ι)/2002 Ο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος   
Ν215(Ι)/2002 Ο Περί της Διαχείρισης των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων  
Ν185(Ι)/2011 Οι Περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως 2015  
Κ.Δ.Π. 24/2015 Οι Περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικινδύνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2014. Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 20  
Κ.Δ.Π. 73/2015

Οι Περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015

 
Κ.Δ.Π. 203/2014 Οι Περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικινδύνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2014  
Κ.Δ.Π. 555/2014 Ο Περί Αποβλήτων (Τέλη) Διάταγμα του 2014  
Κ.Δ.Π. 31/2014

Οι Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του 2002 έως 2012 (Παράρτημα ΙΙΑ)

 
K.Δ.Π. 688/2003 Το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Αίτηση για Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003  

Κ.Δ.Π. 668/2004

Οι Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2004

 
Κ.Δ.Π. 61/2011 Οι Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών) Κανονισμοί του 2011  

Κ.Δ.Π. 378/2009

Οι Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009

Κ.Δ.Π. 158/2003

Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003

 
 
Κ.Δ.Π. 125/2009 Ο Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος  

Κ.Δ.Π. 183/2002

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος του 2002 (Κ.Δ.Π. 183-2002)

 

Κ.Δ.Π.636/2006

Οι περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και Πολυχλωροτριφαινύλια) Κανονισμοί του 2002)

 

Κ.Δ.Π.456/2006

Οι Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και Πολυχλωροτριφαινύλια) Κανονισμοί του 2002

 
 

K.Δ.Π. 282/2007

Το Περί Καθορισμού Κριτηρίων και Διαδικασιών Αποδοχής των Αποβλήτων στους χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Διάταγμα του 2007 

 

K.Δ.Π. 618/2007

Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007

 

Κ.Δ.Π. 159/2003

Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων)

 

Κ.Δ.Π. 161/2003

Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Αίτηση για Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003

 

Κ.Δ.Π. 157/2003

Διάταγμα περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων)

 

Κ.Δ.Π.160/2003

Διάταγμα περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Αίτηση για Άδεια Διαχείρησης Αποβλήτων)

 

Κ.Δ.Π. 747/2003

O περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων)

 

Κ.Δ.Π. 746/2003

O περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Εξουσίες και Καθήκοντα Επιθεωρητών)

 

Ν157(I)/2003

Για τη Διαχείριση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής

 

Κ.Δ.Π. 637/2002

Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων)

 

Κ.Δ.Π 562/2003

Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής)

 

N215(I)/2002

Για τη Διαχείριση των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

 

 

 

 

 

 

 


 

Διαβάστε Επίσης

> Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
> Επερχόμενες Τροποποιήσεις
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy