Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές

 

Το Σύστημα πρέπει να λειτουργεί, ως εκ της φύσεως του, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που εμπλέκονται και έχουν υποχρεώσεις βάσει της νομοθεσίας για τη διαχείριση των συσκευασιών. Πιο κάτω αναλύονται οι σχέσεις και η αλληλοεπίδραση που έχει το Σύστημα με διάφορες αρμόδιες κρατικές αρχές, αλλά επιπρόσθετα και οι αναγκαίες σχέσεις του Συστήματος με τον ιδιωτικό τομέα.

Πατήστε εδώ για το διάγραμμα που απεικονίζει τις πιο βασικές εκ των σχέσεων του Συστήματος με τους διάφορους εμπλεκόμενους εξωτερικούς παράγοντες (stakeholders).

Σχέσεις με αρμόδιες κρατικές αρχές

Για να μπορέσει το Σύστημα να οργανώσει και να υλοποιήσει τις δραστηριότητες του πρέπει να βρίσκεται σε συντονισμό και συνεργασία με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους και τις Τοπικές Αρχές που βάσει του Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, αλλά και του Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμου έχουν αρμοδιότητες σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αστικών απορριμμάτων και των αποβλήτων συσκευασίας. Παράλληλα, το Σύστημα έχει υποχρέωση να ενημερώνει το κοινό για τους σχεδιασμούς και τις δράσεις του και ως εκ τούτου, είναι ωφέλιμο να βρίσκεται σε συντονισμό και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται κονδύλια για την επικοινωνία με το κοινό για περιβαλλοντικά θέματα.

Σε γενικές γραμμές, το πλέγμα των συνεργασιών που πιστεύουμε ότι πρέπει το Σύστημα να αναπτύξει με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τις τοπικές αρχές για να υλοποιήσει του στόχους του και να εφαρμόσει τη Νομοθεσία έχει ως ακολούθως:

Με το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εποπτεύουσα Αρχή

Είναι το Υπουργείο που έχει την ουσιαστική αρμοδιότητα για το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας, έχει την ευθύνη της αδειοδότησης και της παρακολούθησης της λειτουργίας των Συλλογικών Συστημάτων Συσκευασιών με τη συμβολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών. Παρακολουθεί στη συνέχεια τη λειτουργία του Συστήματος της GreenDotCyprusτο οποίο αδειοδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2006 και αξιολογεί την επίτευξη των στόχων του. 

Έχει επίσης την αρμοδιότητα να αδειοδοτεί και να παρακολουθεί τη λειτουργία των διαχειριστών αποβλήτων συσκευασιών, οι οποίοι θα είναι βασικοί συνεργάτες του Συστήματος. Το Υπουργείο αναμένεται να έχει επίσης υποστηρικτική συμμετοχή στις ενέργειες και τις εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για θέματα της αρμοδιότητας του.

 

 
Με το Υπουργείο Εσωτερικών

Είναι το Υπουργείο που έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα της διαχείρισης των στερεών αστικών απορριμμάτων με εξαίρεση, μεταξύ άλλων, των απορριμμάτων που συλλέγονται ξεχωριστά για σκοπούς ανακύκλωσης (άρα και των συσκευασιών). Είναι όμως αρμόδια αρχή για το γενικό σχεδιασμό των Συστημάτων συλλογής των στερεών αστικών απορριμμάτων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και για την υλοποίηση των έργων υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση τους (Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Μονάδες Διαλογής, Μονάδες Κομποστοποίησης κ.α.), σχεδιασμοί και έργα που σχετίζονται και αφορούν άμεσα και το Σύστημα. Ως αρμόδια επίσης αρχή για την εποπτεία των τοπικών αρχών έχει σημαντικό ρόλο στις στοχούμενες συνεργασίες που το Συλλογικό Σύστημα αναπτύσσει με τις τοπικές αρχές.

Με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ειδικά λόγω και της αρμοδιότητας του για τα θέματα Τουρισμού και ΚΟΤ, διαχειρίζεται σημαντικά κονδύλια ενημέρωσης που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα και θέματα βελτίωσης του Περιβάλλοντος και καθαριότητας. Το ζητούμενο να υπάρχει συντονισμός τόσο με το συλλογικό Σύστημα όσο και με τα Υπουργεία Γεωργίας και Εσωτερικών, που επίσης διαθέτουν κονδύλια για την ενημέρωση του κοινού για παρόμοια θέματα.

Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οι τοπικές αρχές έχουν με βάση τη Νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους, την αρμοδιότητα για τη συλλογή μεταφορά και διάθεση των στερεών αστικών αποβλήτων, η οποία πρέπει να εκτελείται με βάση τις πρόνοιες του Νόμου Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων. Έχουν επίσης γενική αρμοδιότητα για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη Διοικητική τους περιφέρεια. Ως εκ τούτου, η λειτουργία του Συστήματος ανάκτησης οικιακών συσκευασιών από τα νοικοκυριά, το οποίο είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπει η Νομοθεσία, προϋποθέτει τη στενή συνεργασία του Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές. Η συνεργασία η οποία αναπτύσσεται και αφορά τόσο τον τεχνικό σχεδιασμό και τη λειτουργία των έργων του Συστήματος, όσο και την ενημέρωση των πολιτών για το Σύστημα και τις υποχρεώσεις τους ως προς την ανάγκη διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή (στο νοικοκυριό).

Διαβάστε Επίσης

> Συνεργασία με υπόχρεους Οργανισμούς
> Συνεργασία με Διαχειριστές Απορριμμάτων
> Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
> Προσφορές
> Προμηθευτές κάδων ανακύκλωσης
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy