Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Συνεργασία με υπόχρεους Οργανισμούς

Από τον Απρίλιο του 2002 έχει ψηφισθεί και ισχύει ο Νόμος Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ν32(Ι)/2002). Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πρόνοιες του Νόμου που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών. Η σημαντική καινοτομία που εισάγει ο Νόμος είναι η εφαρμογή της αρχής της «Ευθύνης Παραγωγού». Με βάση αυτή την αρχή όποιος κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊόντων τοποθετεί στην αγορά συσκευασίες είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την ανάκτηση και τη διαχείριση τους στα ποσοστά που προβλέπει ο Νόμος.

Πιο συγκεκριμένα όσοι οργανισμοί τοποθετούν πέραν των δύο (2) τόνων ολική συσκευασία στην αγορά από την 31η Δεκεμβρίου 2005, είναι υποχρεωμένοι να:
(α) ανακτούν τουλάχιστον το 60% του συνολικού βάρους των αποβλήτων συσκευασίας που τοποθετούν στην αγορά και να ανακυκλώνουν τουλάχιστον το 55% του συνολικού βάρους,
(β) να πληροφορούν την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τις ποσότητες των συσκευασιών που τοποθετούν στην αγορά ανά υλικό συσκευασίας.

Όσοι οργανισμοί τοποθετούν λιγότερο των δύο (2) τόνων ολική συσκευασία στην αγορά είναι υπόχρεοι να πληροφορούν την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την ποσότητα των συσκευασιών που τοποθετούν στην αγορά ανά υλικό συσκευασίας, αλλά δεν έχουν υποχρέωση ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Επιπρόσθετα και με σχετική τροποποίηση του Νόμου ισχύουν από την 31/12/2012 στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσηςγια κάθε υλικό ως ακολούθως:

  • Ανακύκλωση τουλάχιστον το 60% του γυαλιού
  • Ανακύκλωση τουλάχιστον το 60% του χαρτιού
  • Ανακύκλωση τουλάχιστον το 50% του μέταλλου
  • Ανακύκλωση τουλάχιστον το 22% του πλαστικού
    (υπολογίζοντας μόνο ότι ανακυκλώνεται ξανά σε πλαστικό).
  • Ανακύκλωση τουλάχιστον το 15% του ξύλου 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Υπόχρεοι οργανισμοί από τον νόμο θεωρούνται

(α) Εταιρείες που παράγουν και συσκευάζουν ή φροντίζουν να συσκευάσουν τρίτοι για λογαριασμό τους (με συσκευασία ουδέτερη ή που φέρει το όνομα τους) αγαθά με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,

(β) Εταιρείες που εισάγουν συσκευασμένα αγαθά με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,

(γ) Εταιρείες που εισάγουν συσκευασμένα αγαθά με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν για δική τους χρήση (πρώτες ύλες, ανταλλακτικά μηχανήματα και εξοπλισμός κ.α.),

(δ) Εταιρείες που ως διακινητές (υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα) συσκευάζουν ή φροντίζουν να συσκευάσουν για λογαριασμό τους αγαθά με το δικό τους όνομα (private label) με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,

(ε) Εταιρείες που χρησιμοποιούν συσκευασίες διευκόλυνσης, είτε χωρίς όνομα (μάρκα) ή με το δικό τους όνομα. Αυτού του είδους η συσκευασία χρησιμοποιείται στο σημείο που η υπηρεσία προσφέρεται στους καταναλωτές ή τους χρήστες, σε συνάρτηση με την παροχή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν για παράδειγμα το χαρτί περιτυλίγματος, οι χάρτινες ή άλλες σακούλες ψωμιού, τα κουτιά της πίτσας, οι τσάντες υπεραγορών και άλλων εμπορικών καταστημάτων, οι τσάντες που δίδονται σε εκθέσεις και άλλα shows κ.α.,

(ζ) Εταιρείες που προσφέρουν δωρεάν συσκευασμένα αγαθά ως μέσον προώθησης ή ως δείγματα

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση στην Κύπρο αφορά μόνο προϊόντα που τοποθετήθηκαν στην Κυπριακή αγορά (όχι εξαγωγές ή επανεξαγωγές).

Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος είναι ο οργανισμός που πρώτος τοποθετεί τα προϊόντα στην αγορά (πρώτος τα έχει παράξει ή πρώτος τα έχει εισάγει και διαθέσει στην Κύπρο).

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Για να θεωρηθεί ότι μία εταιρεία έχει τοποθετήσει συσκευασίες στην αγορά θα πρέπει:

α) Είτε να εισάγει η ίδια προϊόντα απευθείας στην Κύπρο (ή κάποιος τρίτος τα εισήγαγε εκ μέρους της άλλα με δική της ειδική παραγγελία) (πρώτες ύλες, εξαρτήματα κ.α.), τα οποία έχει χρησιμοποιήσει η ίδια στην παραγωγική της διαδικασία,

β) Είτε να έχει διαθέσει στην κυπριακή αγορά απευθείας ή μέσω τρίτων συσκευασμένα προϊόντα τα οποία είτε έχει παράγει, είτε έχει εισάγει η ίδια απευθείας.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, προϊόντα που έχουν παραχθεί, ή εισαχθεί και παραμένουν σε αποθήκες και δεν έχουν διατεθεί σε καταναλωτές δεν θεωρούνται ακόμη ότι έχουν τοποθετηθεί στην αγορά.

Σε περίπτωση επίσης που προϊόντα που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί δεν διατεθούν τελικά στους καταναλωτές και ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθούν ως απόβλητο, ως συσκευασμένα προϊόντα, τότε αυτά τα προϊόντα δεν θεωρείται ότι έχουν τοποθετηθεί στην αγορά και δεν προκύπτει υποχρέωση επί των συσκευασιών τους βάση του Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών νόμου. Τέτοια απόβλητα θεωρούνται βιομηχανικά απόβλητα της εταιρείας.


ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ως συσκευασία θεωρείται με βάση το Νόμο:

(α) Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή (Sales Packaging)
(β) Η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς σύνολο αριθμού μονάδων προς πώληση είτε αυτές πωλούνται στον τελικό καταναλωτή είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης (Group Packaging)
(γ) Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει την διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών (Transport Packaging)

 

ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Ι. Οικιακές και Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες

(α) Οικιακές Συσκευασίες
Οικιακές συσκευασίες ονομάζονται οι συσκευασίες που καταλήγουν στα σπίτια, τα γραφεία, και άλλα υποστατικά των καταναλωτών.

(β) Εμπορικές / Βιομηχανικές Συσκευασίες
Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες ονομάζονται οι συσκευασίες που παραμένουν στα εργοστάσια και τις αποθήκες των εταιρειών και στις αυλές των εμπορικών καταστημάτων και άλλων διακινητών


ΙΙ. Συσκευασία μιας Χρήσης και Επαναχρησιμοποιήσιμη Συσκευασία

(α) Μίας χρήσης συσκευασία: είναι η συσκευασία που δεν ξαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό μετά τη χρήση του προϊόντος αλλά γίνεται απόβλητο μετά την χρήση του προϊόντος.

(β) Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία: είναι η συσκευασία που σχεδιάστηκε για να ολοκληρώσει έναν ελάχιστο αριθμό ταξιδιών ή περιστροφών κατά τη διάρκεια της ζωής της για να ξαναγεμιστεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί για το σκοπό που είχε αρχικά στόχο να εξυπηρετήσει.

Τόσο οι Ευρωπαϊκές οδηγίες όσο και το Σύστημα καθορίζουν διαφορετικές υποχρεώσεις για τη μιας χρήσης συσκευασία και την επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία.

Για το Σύστημα οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-μελών για τον κάθε τύπο συσκευασίας είναι οι ακόλουθες:

(α) Η μίας χρήσης συσκευασία υπόκειται στις υποχρεώσεις πληροφόρησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης

(β) Η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία υπόκειται στην υποχρέωση πληροφόρησης, ενώ στην υποχρέωση ανάκτησης και ανακύκλωσης υπόκειται μόνο το νέο μέρος της επαναχρησιμοποιημένης συσκευασίας που τοποθετείται στην αγορά κάθε χρόνο. Νέα επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία τοποθετείται στην αγορά όταν η εταιρεία που την χρησιμοποιεί αυξήσει τις πωλήσεις της, ή για αντικατάσταση επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που έχουν καταστραφεί ή δεν έχουν επιστραφεί στην Εταιρεία.

Η πληροφόρηση για τους δύο τύπους συσκευασίας παρέχεται στο σύστημα ετήσια με ειδική φόρμα –«Δήλωση Συσκευασίας» στην οποία δηλώνεται κατά πόσον η συσκευασία είναι μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιήσιμη.

Το Σύστημα και οι αρμόδιες αρχές πρέπει επομένως να αποφασίσουν εάν μία συσκευασία είναι πραγματικά επαναχρησιμοποιήσιμη ή όχι. Όπου η συσκευασία επαναχρησιμοποιείται, πρέπει να μπορεί να αποδεικνύεται από τον παραγωγό η ύπαρξη ενός συστήματος το οποίο να καθιστά αυτήν την επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας πιθανή και διακριβωμένη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μη-ανακυκλώσιμη συσκευασία

Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι αποτρέπουν τη συσκευασία από την ανακύκλωση: το υλικό ή τα υλικά από τα οποία η συσκευασία αποτελείται και το προϊόν που περιέχει.

Συνεπώς, τα υλικά που είναι τεχνικά μη-ανακυκλώσιμα ή η ανακύκλωση τους δεν είναι οικονομικά βιώσιμη, θεωρούνται μη-ανακυκλώσιμα υλικά.

Από την άποψη του περιεχομένου, υπάρχουν ορισμένοι νομικοί περιορισμοί. Παραδείγματος χάριν, εάν η αρχική συσκευασία περιέχει φυτοφάρμακο δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Υπάρχουν επίσης τεχνικοί περιορισμοί. (Δείτε κατάλογο μη ανακυκλώσιμων συσκευασιών). 

Συσκευασίες Επικίνδυνων προϊόντων

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002-2003 (Ν32(Ι)/2002).

(α) Πώς να εκπληρώσετε την υποχρέωση πληροφόρησης των Αρχών;

Οι υπόχρεοι οργανισμοί για τη συσκευασία πρέπει να παρέχουν ακριβή στοιχεία στην κυβέρνηση σχετικά με τον όγκο των συσκευασιών που τοποθετούν στη Κυπριακή αγορά και να αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν λάβει την απόδειξη ότι η συσκευασία τους έχει ανακτηθεί και ανακυκλωθεί. Μία φορά το χρόνο, πρέπει να υποβάλλουν αυτές τις πληροφορίες στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.


(β) Πώς να εκπληρώσετε την υποχρέωση ανάκτησης όταν η ολική συσκευασία που τοποθετήσατε στην αγορά υπερβαίνει τους πέντε τόνους

(ι) Με Ατομικό Σύστημα Ανάκτησης:

Μια εταιρεία που επιλέγει να αναπτύξει Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών πρέπει να:

• Αποδεικνύει στο κράτος ότι εφαρμόζει σύστημα εγγυοδοσίας.

• Καταθέτει στην αρμόδια αρχή στοιχεία που αφορούν την περιγραφή τους συστήματος που εφαρμόζει όσο αφορά στόχους και μεθόδους, την τεχνική και οικονομική υποδομή που διαθέτει για την εφαρμογή τους συστήματος και λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας για να διαπιστωθεί η δυνατότητα συμμόρφωσης του με τους νόμους.

• Καταβάλλει εγκεκριμένο τέλος το ύψος του οποίου αντιστοιχεί με το διοικητικό κόστος εξέτασης της αίτησης της από τις αρμόδιες αρχές.

• Αποδεικνύει ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται καταλήγουν για ανακύκλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

• Συγκεκριμένα θα πρέπει να κάνετε έναν λεπτομερή κατάλογο με τις συσκευασίες για την οποίες είστε Υπόχρεοι. Στη συνέχεια πρέπει να έρθετε σε επαφή με όλους τους πελάτες σας για να εξακριβώσετε τι κάνουν με τη συσκευασία σας μόλις χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα σας. Θα πρέπει επίσης να συλλέξετε και να ανακτήσετε τα απόβλητα συσκευασιών είτε μόνοι σας είτε μέσω άλλων συνεργατών σας.

• Στη συνέχεια θα πρέπει να συγκρίνετε αυτές τις δύο ροές των πληροφοριών όπως περιγράφονται πιο πάνω, για να εξασφαλίσετε ότι επιτυγχάνετε τα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης που ορίζονται από το νόμο. 

• Πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτήν την άσκηση κάθε έτος. 


 

(ιι) Με Συλλογικό Σύστημα Ανάκτησης:

• Μια εταιρεία που επιλέγει να συμβληθεί με Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών πρέπει να γνωρίζεται ότι:

• Το συλλογικό σύστημα εκπροσωπεί πολλούς υπόχρεους οργανισμούς

• Πρέπει να είναι βάση του Νόμου μη κερδοσκοπικός οργανισμός

• Υποβάλλει λεπτομερή επιχειρησιακό σχεδιασμό στις αρμόδιες αρχές και αδειοδοτείται για εξαετή περίοδο

• Αναλαμβάνει συλλογική υποχρέωση επί του συνόλου των συσκευασιών που τα μέλη του τοποθετούν στην αγορά (η συσκευασία όμως δεν έχει πλέον ταυτότητα)

• Αναπτύσσει συλλογικές και μεγάλου μεγέθους δράσεις ικανές να επιτύχουν τους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναλαμβάνει εκ μέρους των μελών του

• Η συμμετοχή στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης προϋποθέτει καταβολή εισφοράς στο σύστημα από όλες τις εταιρείες μέλη

• Όταν το μέλος καταβάλει την εισφορά του προς το Συλλογικό Σύστημα τότε ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από οποιανδήποτε ευθύνη διαχείρισης συσκευασιών και η σχετική ευθύνη ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ στο Συλλογικό Σύστημα


 

Το συλλογικό Σύστημα της GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

Η Green Dot Cyprus έχει οργανώσει ένα τέτοιο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας αφού:

• Είναι το μόνο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα στην Κύπρο.

• Εκπροσωπεί ήδη ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας στην Κύπρο.

• Μπορεί να σας ανακουφίσει από τους ιδιαίτερα ψηλούς και δισεκπλήρωτους στόχους με ένα πολύ λογικό κόστος,

• Προσφέρει τον καλύτερο και οικονομικώς πιο αποδοτικό τρόπο για τις υποχρεώσεις ανάκτησης και ανακύκλωσης που έχετε,

• Η Green Dot Cyprus θα σας βοηθήσει να ετοιμάσετε έναν κατάλογο για τις συσκευασίες για τις οποίες είστε υπόχρεοι, δωρεάν,

• Θα σας απαλλάξει από το να ψάχνεται εσείς στοιχεία για την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδείξετε στο κράτος ότι εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις ανάκτησης και ανακύκλωσης,

• Με την Green Dot Cyprus εξασφαλίζετε ότι δεν χρειάζεται να ενοχλείτε τις εμπορικές σχέσεις σας με τους πελάτες σας. Στην πραγματικότητα, δεν θα πρέπει πλέον να ανησυχείτε τι έχουν κάνει οι πελάτες σας τα απόβλητα συσκευασίας σας. Αυτά, είναι μετά τη συνεργασία σας με την Green Dot Cyprus, ευθύνη και υποχρέωση της Green Dot Cyprus,

Η GreenDot Cyprus είναι επίσης μέλος της μεγάλης παγκόσμιας οικογένειας συστημάτων συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών, του Packaging Europe(PRO– EUROPE), η οποία στεγάζει σήμερα κάτω από την ομπρέλα της 26 αντίστοιχους οργανισμούς από χώρες της Ευρώπης και Αμερικής. Με αυτή τη συμμετοχή η Green Dot Cyprus σας φέρνει σε επαφή με τα τεκταινόμενα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον υπόλοιπο κόσμο σχετικά με τα θέματα της διαχείρισης των συσκευασιών.

Η Green Dot Cyprus εγγυάται ότι θα επιτύχει σταδιακά τα επίπεδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προβλέπονται από τις αρμόδιες αρχές και αφορούν τα μέλη της. Συλλογικά οι στόχοι γίνονται ευκολότερο να επιτευχθούν χάριν στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων ανακύκλωσης. Τα απόβλητα συσκευασίας, που είναι εύκολο να συλλεχτούν και να ανακυκλωθούν, αποζημιώνουν σε κάποιο βαθμό τα δυσκολότερα απόβλητα συσκευασίας.

Και όλα αυτά με μια πολύ λογική δαπάνη, η οποία καθιστά τη σύνταξη προϋπολογισμού πολύ εύκολη. Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται τα εγκεκριμένα τέλη του Συστήματος για τα έτη 2010 έως 2017. 

 Αναδρομικότητα των Τελών

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από το πότε εγγράφεται μια εταιρεία στο Σύστημα οι χρεώσεις για τις συσκευασίες θα γίνονται αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2006 οπόταν και αδειοδοτήθηκε το Σύστημα από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό ισχύει γιατί η υποχρέωση κάθε εταιρείας προϋπήρχε της εγγραφής της αλλά και για σκοπούς ισομερούς αντιμετώπισης των μελών του Συστήματος.

Συμφωνίας Μέλους της Green Dot Cyprus

Κάθε εταιρεία που συμβάλλεται με την GreenDot Cyprus, είτε ως μέτοχος είτε ως μέλος, υπογράφει τη Συμφωνία Μέλους της Green Dot Cyprus η οποία καθορίζει όλες τις παραμέτρους που διέπουν τη σχέση του Συστήματος με τα Μέλη του. Η Συμφωνία είναι μία και μή διαπραγματεύσιμη και υπογράφεται απ’ όλα τα Μέλη και Μετόχους. Αυτό διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιρειών που συμβάλλονται με το Σύστημα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ GREEN DOT

Το σήμα GreenDot είναι ένα διεθνές σήμα κατατεθέν (Trademark) το οποίο χρησιμοποιείται πλέον σε όλο τον κόσμο και είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα σήματα στον κόσμο.

Η τοποθέτηση του σήματος σε μια πρωτογενή συσκευασία (συσκευασία πώλησης) σημαίνει ότι για τη συγκεκριμένη συσκευασία η εταιρεία που το έχει τοποθετήσει στην αγορά έχει καταβάλει τέλη σε ένα συλλογικό Σύστημα που λειτουργεί με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία 94/62 ΕΚ για τη διαχείριση αυτής της Συσκευασίας. Δεν είναι δηλαδή το Σήμα ένδειξη της ανακυκλωσιμότητας της συσκευασίας αλλά η ένδειξη της συμμόρφωσης του υπόχρεου οργανισμού που την έχει τοποθετήσει στην αγορά ως προς τις υποχρεώσεις του για τη σωστή διαχείριση αυτής της συσκευασίας.

Αν παρατηρήσετε, σε όλες σχεδόν τις συσκευασίες που εισάγονται και στην Κύπρο υπάρχει τυπωμένο από τον κατασκευαστή το συγκεκριμένο σήμα.

Την άδεια χρήσης του Σήματος σε κάθε χώρα τη δίδει ο οργανισμός Packaging Recovery Organization Europe (PRO Europe) σε συλλογικά συστήματα διαχείρισης που ακολουθούν κάποιες κοινές βασικές παραμέτρους λειτουργίας.

Στην Κύπρο ο αποκλειστικός διαχειριστής του Σήματος είναι η Green Dot Cyprus.

Εάν εισάγετε προϊόντα που φέρουν το Σήμα θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την Green Dot Cyprus για να σας ενημερώσει για τις υποχρεώσεις σας.

Η σήμανση των πρωτογενών συσκευασιών με το σήμα του συλλογικού Συστήματος στο οποίο συμμετέχει ο παραγωγός είναι με βάση την Κυπριακή Νομοθεσία υποχρεωτική. Σε περίπτωση που κατασκευάζετε προϊόντα και επιθυμείτε να συμβληθείτε με την Green Dot Cyprus τότε θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την GreenDot Cyprus για να υπογράψετε τη σχετική σύμβαση και να σας δωθούν όλες οι λεπτομέρειες και για τη χρήση του Σήματος.


ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΥ

Μέτοχοι εγγράφονται στην εταιρεία ενδιαφερόμενοι Υπόχρεοι Οργανισμοί με την καταβολή €3,420 ως μετοχικό κεφάλαιο.  

Υπόχρεος Συσκευασίας που θα εγγραφεί ως Μέλος, με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας καταβάλλει ως τέλος εγγραφής το ποσό των €850 πλέον Φ.Π.Α. σε περίπτωση που η συσκευασία που τοποθετήθηκε στην αγορά από τον Υπόχρεο το προηγούμενο έτος ξεπερνά τους πέντε τόνους συνολικά. Σε περίπτωση που η συσκευασία που τοποθετήθηκε στην αγορά από τον Υπόχρεο το προηγούμενο έτος, είναι από δύο έως πέντε τόνους αυτός θα καταβάλει ως τέλος εγγραφής το ποσό των €400 πλέον Φ.Π.Α..Το τέλος εγγραφής πληρώνεται μόνο μια φορά κατά την εγγραφή της εταιρείας στο Σύστημα.

Μετά την εγγραφή στο Σύστημα είτε ως Μέτοχος είτε ως Μέλος, κάθε εταιρεία έχει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις προς το Σύστημα και τα ίδια δικαιώματα.

Κάθε εταιρεία μέλος ή μέτοχος είναι υπόχρεη να δηλώνει μια φορά κάθε έτος (τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους) σε λεπτομέρεια στοιχεία για τις συσκευασίες που έχει τοποθετήσει στην αγορά το προηγούμενο έτος. Η δήλωση αυτή γίνεται ηλεκτρονικά στο έντυπο της Λεπτομερής Δήλωση Συσκευασίας ή στο έντυπο της Δήλωσης Καταλόγου. Τα πιο πάνω καθώς επίσης και εγχειρίδια για την συμπλήρωση τους μπορείτε να τα βρείτε στην ενότητα "Δηλώσεις Συσκευασίας".


Ανάλογα με της ποσότητες υλικών συσκευασίας που δηλώνει η κάθε εταιρεία και τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους για τις οικιακές και τις εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες που διατηρεί εν ισχύ το Σύστημα η κάθε εταιρεία μέλος ή μέτοχος καταβάλλει στην Green Dot Cyprus τα ανάλογα τέλη συσκευασιών για κάθε έτος. Η Green Dot Cyprus επίσης μπορεί να σας ζητήσει να στείλετε σε κάποιο εργαστήριο μία συσκευασία για να ζυγιστεί το βάρος της.


ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η «Λεπτομερής Δήλωση Συσκευασίας» θα πρέπει κάθε δεύτερο έτος (δηλαδή κάθε ένα με ένα έτος) να υποβάλλεται στο Σύστημα υπογραμμένη και πιστοποιημένη ως ορθή από τους εγκεκριμένους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας σας.

Η Green Dot Cyprus παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ελέγξει με επίσκεψη σε εταιρεία-μέλος είτε με δικό της εσωτερικό ελεγκτή είτε με συνεργαζόμενο εξωτερικό επαγγελματία εγκεκριμένο ελεγκτή, την εγκυρότητα της κάθε Δήλωσης. Θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά αριθμός σποραδικών ελέγχων κάθε έτος. Όλοι οι ελεγκτές (εσωτερικοί ή εξωτερικοί), θα δεσμεύονται από το Σύστημα με αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας.

ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΩ ΣΤΗΝ GREEN DOT CYPRUS ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΟΥ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ.

Οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της εταιρείας σας είναι συγκεκριμένα στελέχη της Green Dot Cyprus. Η Green Dot Cyprus δεσμεύεται με αυστηρούς όρους εχεμύθειας προς τα μέλη όπως της μπορείτε να δείτε και από τη Συμφωνία Μέλους.

Πρόσβαση στα κατ΄ ιδίαν στοιχεία μιας εταιρείας δεν δικαιούται κανένας τρίτος ούτε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της GreenDot Cyprus και αυτή η αρχή τηρείται από την Green Dot Cyprus με ευλάβεια.

Διαβάστε Επίσης

> Συνεργασία με Διαχειριστές Απορριμμάτων
> Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές
> Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
> Προσφορές
> Προμηθευτές κάδων ανακύκλωσης
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy