Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Τοπικές Αρχές

Οι τοπικές αρχές έχουν με βάση τη Νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους, την αρμοδιότητα για τη συλλογή μεταφορά και διάθεση των στερεών αστικών αποβλήτων, η οποία πρέπει να εκτελείται με βάση τις πρόνοιες του Νόμου Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων. Έχουν επίσης γενική αρμοδιότητα για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη Διοικητική τους περιφέρεια. Ως εκ τούτου, η λειτουργία του Συστήματος ανάκτησης οικιακών συσκευασιών από τα νοικοκυριά, το οποίο είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπει η Νομοθεσία, προϋποθέτει τη στενή συνεργασία του Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές. Η συνεργασία η οποία θα αναπτυχθεί αφορά τόσο τον τεχνικό σχεδιασμό και τη λειτουργία των έργων του Συστήματος, όσο και την ενημέρωση των πολιτών για το Σύστημα και τις υποχρεώσεις τους ως προς την ανάγκη διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή (στο νοικοκυριό).

Τρόπος Λειτουργίας του Συστήματος

Για την ανάκτηση των οικιακών συσκευασιών, το Σύστημα αναπτύσσει σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές προγράμματα διαλογής στην πηγή, συλλογής, διαλογής σε ειδικά εργοστάσια και τελικά αξιοποίησης των υλικών συσκευασίας με ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας, τα οποία κάλυψαν μέχρι σήμερα το 85% του πληθυσμού. Για την ανάκτηση των εμπορικών/βιομηχανικών συσκευασιών, το Σύστημα λειτουργεί υποβοηθητικά προς την υφιστάμενη βιομηχανία ανακύκλωσης των υλικών μέσα από έξυπνες οικονομικές αμοιβές που στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν την ελεύθερη αγορά και να αυξήσουν έτσι τις ποσότητες αυτών των συσκευασιών που ανακτώνται και αξιοποιούνται.

Τον Σεπτέμβριο του 2006 είχαν αρχίσει τα έργα για ανάκτηση και ανακύκλωση εμπορικών και Βιομηχανικών Συσκευασιών.

Τον Φεβρουάριο του 2007 τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρώτα έργα ανάκτησης και ανακύκλωσης των οικιακών συσκευασιών του Συστήματος σε 5 Δήμους. Το Δήμο Στροβόλου στην Λευκωσία και τους Δήμους Γερμασόγειας, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου και Κάτω Πολεμιδιών στη Λεμεσό. Μέχρι τις αρχές του 2013 με μια σειρά επεκτάσεων το πρόγραμμα κάλυψε 28 Δήμους και περίπου 50 Κοινότητες σε όλες τις επαρχίες. Στόχος είναι σταδιακά να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός

Πρακτική εφαρμογή του Συστήματος – Οικιακές Συσκευασίες

Το σύστημα προνοεί για το διαχωρισμό των οικιακών συσκευασιών στο νοικοκυριό στις ακόλουθες υποκατηγορίες.

 • Γυαλί συσκευασίας (μπουκάλια, βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες κ.α.), το οποίο θα μεταφέρεται από τους πολίτες σε σημεία (νησίδες) όπου θα υπάρχουν ειδικοί κάδοι τύπου καμπάνας για την εναπόθεση του. Από τα σημεία αυτά συλλέγεται με ειδικά σχήματα με μικρό γερανό από υπεργολάβο του Συστήματος όταν οι κάδοι γεμίσουν τουλάχιστον μέχρι 70% της χωρητικότητας τους (ρεύμα γυαλιού). (βλέπε σχετικές φωτογραφίες)
 • Χαρτί συσκευασίας (χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια), εφημερίδες, περιοδικά, τα οποία συλλέγονται είτε κατ’ οίκον με απορριμματοφόρο όχημα, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα από υπεργολάβο του Συστήματος, είτε από τις νησίδες ανακύκλωσης (κατηγορία χαρτιού).
 • Πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικά δοχεία (αλουμίνιο και λευκοσίδηρος) και χάρτινες συσκευασίες ποτών (tetrapak), τα οποία συλλέγονται είτε κατ’ οίκον με απορριμματοφόρο όχημα, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα από υπεργολάβο του συστήματος είτε από τις νησίδες ανακύκλωσης (κατηγορία PMD).
 • Υπόλοιπα απορρίμματα (φαγώσιμα κ.α.) τα οποία θα συνεχίσουν να συλλέγονται ως συνήθως από την Τοπική Αρχή με τις δικές της υπηρεσίες.

Η κατηγορία του χαρτιού και του γυαλιού παραδίδονται σε ανακυκλωτές απευθείας για να τα προωθήσουν για ανακύκλωση. Αντίθετα η κατηγορία  PMDμεταφέρεται σε ειδικές Μονάδες διαλογής οι οποίες  εξυπηρετούν το Σύστημα για να διαχωρίζονται στις διάφορες υποκατηγορίες και μετά διατίθενται στους ανακυκλωτές. Ήδη λειτουργούν δύο εργοστάσια διαλογής, ένα στη Λευκωσία (Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών) και ένα στη Λεμεσό (πλησίον του Τσιμεντοποιίου Μονής).

Η στρατηγική επιλογή του Συστήματος να εφαρμόσει Σύστημα συλλογής των συσκευασιών ως επί το πλείστον από τα σπίτια των πολιτών (curbsidecollection) αλλά και από νησίδες, δημιουργεί την ανάγκη για όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Θεωρούμε ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Συστήματος θα εξαρτηθεί από αυτή τη συνεργασία και την υποστήριξη που θα έχει το Σύστημα από τις τοπικές αρχές.

Επιπρόσθετο στοιχείο του Συστήματος που καθιστά την αγαστή συνεργασία και συναντίληψη με τις τοπικές αρχές απαραίτητη, είναι η επιλογή του Συστήματος να προσεγγίσει το θέμα της επιλογής των υλικών-στόχων όχι μόνο με τη στενή έννοια των συσκευασιών αλλά με το συνδυασμό των διαφόρων τύπων χαρτιού για καλύτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Η επιλογή αυτή προϋποθέτει την συγχρηματοδότηση του κόστους διαχείρισης του ρεύματος του χαρτιού από το Σύστημα μαζί με τις τοπικές αρχές. Η προσέγγιση αυτή έχει ήδη παρουσιαστεί στις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων με τη μεσολάβηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπήρξε θετική ανταπόκριση των δύο Ενώσεων οι οποίες υπέβαλαν και σχετικές προτάσεις για τη συνεργασία τους με το Σύστημα.

Οι προτάσεις των τοπικών αρχών έγιναν αποδεκτές από το Σύστημα και έχει καθοριστεί ο τρόπος συνεργασίας και ο τρόπος υπολογισμού της συγχρηματοδότησης των έργων του Συστήματος.

Η συνεργασία του Συστήματος με τις τοπικές αρχές αποτυπώνεται και συγκεκριμενοποιείται μέσα από ειδική συμφωνία που καταρτίζεται και υπογράφεται με κάθε τοπική αρχή με την οποία συνεργάζεται το Σύστημα.

Όφελος/Κόστος για τις Τοπικές Αρχές από τη συνεργασία τους με το Σύστημα

Οι Τοπικές Αρχές επωφελούνται από τη συνεργασία τους με το Σύστημα με διάφορους τρόπους μεταξύ των οποίων και οι πιο κάτω:

 1. Μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων, αφού ένα μεγάλο μέρος τους (συσκευασίες), θα συλλέγεται και θα μεταφέρεται με χρηματοδότηση του Συστήματος. Είναι σημαντικό ότι με την πάροδο του χρόνου αυτό το όφελος θα μεγιστοποιείται με την βελτίωση της συμμετοχής του κοινού στη διαλογή στην πηγή και τη συνεπακόλουθη αύξηση στις ποσότητες που θα διαχειρίζεται το Σύστημα (Οι συσκευασίες αποτελούν το 50% κατά όγκο και το 30% κατά βάρος των παραγόμενων απορριμμάτων).
 2. Μείωση του κόστους απόρριψης των απορριμμάτων (τέλος χωματερής), αφού ένα μεγάλο μέρος τους θα μεταφέρεται από το Σύστημα αλλού για αξιοποίηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μετά το 2008-2009 που θα λειτουργήσουν οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε Λευκωσία και Λεμεσό το κόστος απόρριψης θα είναι δραματικά μεγαλύτερο από το σημερινό.
 3. Περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού και σταδιακή ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους Πολίτες η οποία θα είναι επωφελής και για πολλά άλλα θέματα σημαντικά για τις Τοπικές Αρχές.
 4. Βελτίωση της εικόνας της Τοπικής Αρχής προς του Δημότες της.
 5. Βελτίωση της εικόνας της Τοπικής Αρχής προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 6. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή.
 7. Κοινωνική συμμετοχή που θα αξιοποιηθεί στο μέλλον και για άλλα προγράμματα.
 8. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πολιτών.
 9. Ανάπτυξη των Τοπικών Αρχών σε ένα τομέα που υστερούν σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
 10. Απόκτηση πολύτιμων εμπειριών από την Τοπική Αρχή σε ένα νέο τομέα μέσα από μια καλά οργανωμένη πρωτοβουλία.

Ως αντιστάθμισμα των πιο πάνω ωφελειών, η ίδια η Νομοθεσία προνοεί ότι οι Τοπικές Αρχές θα πρέπει να έχουν και μια λογική συμμετοχή στα έξοδα του συστήματος η οποία να αντικατοπτρίζει τουλάχιστον το άμεσο οικονομικό τους όφελος. Με βάση αυτή την πρόνοια και μέσα από την θετική προσέγγιση των τοπικών αρχών για οικονομική συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία η οποία συνεισφέρει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, διαμορφώθηκαν οι προτάσεις της συγχρηματοδότησης των έργων που αναφέρθηκαν πιο πριν.

Κύρια Στοιχεία Συμφωνίας του Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές

Τα πιο κάτω αφορούν τις βασικές παραμέτρους που περιλαμβάνονται στις Συμφωνίες που το Σύστημα υπογράφει με τις Τοπικές Αρχές με τις οποίες συνεργάζεται.

Γενικές Εκτιμήσεις

Ο Σκοπός της GDC

 • Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Οδηγία του Συμβουλίου 94/62 ΕΚ της 20 Δεκεμβρίου 1994 και στον Νόμο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών της 12 Απριλίου 2002 και των Κανονισμών που βασίζονται σε αυτήν την νομοθεσία,
 • Η GDCκαι οι τοπικές αρχές υπογράφουν συμβόλαιο για συνεργασία με στόχο,
  • Να μεριμνούν για την επιλεκτική συλλογή, και εάν κρίνεται απαραίτητο (π.χ. ρεύμα PMD), την διαλογή οικιακών αποβλήτων συσκευασιών,
  • Η συλλογή βασίζεται στα πλαίσια ενός βέλτιστου σεναρίου συλλογής που κατάρτησε η GDCκαι περιγράφεται στο συμβόλαιο ή στα παραρτήματα,
  • Επίβλεψη και διασφάλιση της σωστής απόδοσης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται (συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης),
  • Να συνεργαστούν με στόχο την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού,
  • Προσπάθεια βελτιστοποίησης των δράσεων για περιορισμό του κόστους στους καταναλωτές,
  • Να θεωρούνται τα υλικά που παραδίδονται στους ανακυκλωτές και στην Μονάδα Ανακύκλωσης Υλικών περιουσία της GDC

Δικαιώματα και ευθύνες των συμβαλλομένων μερών

 • Αμοιβή: η GDCπληρώνει την τοπική αρχή, ή τον υπεργολάβο, το ποσό που αναλογεί στο κόστος της επιλεκτικής συλλογής των οικιακών αποβλήτων συσκευασιών. Η τοπική αρχή σε αντάλλαγμα θα εκτελεί τα καθορισμένα τις καθήκοντα με ακρίβεια και συνέπεια, ή θα βοηθά στην επίβλεψη του αντίστοιχου υπεργολάβου,
 • Ο ρόλος της τοπικής αρχής στον έλεγχο των τιμολογίων και της μεταφοράς πληροφοριών προς τους υπεργολάβους,
 • Συγκεκριμένοι κανόνες (αμοιβή και τιμολόγηση) για το μέρος του ρεύματος του χαρτιού/χαρτονιού που δεν είναι συσκευασία
 • Η οργάνωση κοινής Επιτροπής Ελέγχου για να επιτηρεί και να αξιολογεί τις λειτουργικές διαδικασίες,
 • Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευθύνη να διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους για να διασφαλίσουν την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και των υπεργολάβων στα πλαίσια της Συμφωνίας,
 • Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την ευθύνη να διαθέτουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη όσον αφορά την αστική τους ευθύνη για απώλειες που μπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητες τους (επίσης βαρύνει και τους υπεργολάβους μέσω των συμβολαίων τους),
 • Με σωστή και οργανωμένη επικοινωνιακή πολιτική, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα παροτρύνουν τους κατοίκους των τοπικών αρχών να διαλέγουν σωστά τις απόβλητες συσκευασίες τους,
 • Καθήκον και των δύο συμβαλλομένων μερών είναι να παρέχουν ο ένας στον άλλο οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία για να επιτευχθούν όλες οι νομικές τους υποχρεώσεις.

 Δικαιώματα και ευθύνες της GDC

 • Κανόνες που αφορούν την επιλογή των ανακυκλωτών: πως θα επιλεγούν οι ανακυκλωτές (προκήρυξη προσφορών), ποια πρότυπα θα καθοριστούν, πως γίνεται η χρηματοδότηση (ποιος παίρνει πιθανό εισόδημα, ποιος πληρώνει πιθανά έξοδα ανακύκλωσης κ.τ.λ.).

Δικαιώματα και ευθύνες της τοπικής αρχής

 • Κανόνες για τις υπεργολαβίες,
 • Η τοπική αρχή αναλαμβάνει, εάν το επιθυμεί και με εμπορικούς όρους, την συλλογή των οικιακών αποβλήτων συσκευασιών σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο συλλογής,
 • Διασφάλιση ότι σχολεία, οργανισμοί, μικρές επιχειρήσεις, κ.λπ, δεν μπορούν να αποκλειστούν από την επιλεκτική συλλογή,
 • Ο ρόλος της τοπικής αρχής στον έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που προέρχονται από τους συλλέκτες,
 • Το καθήκον της τοπικής αρχής στο να θεσπίσει τοπικούς κανονισμούς που να επιβάλλουν αν είναι δυνατόν στους κατοίκους να συμμετάσχουν στη διαλογή των υλικών στην πηγή και να τους απαγορεύει να βάζουν άλλα απόβλητα από αυτά που περιγράφονται στα συμβόλαια στα ρεύματα των συσκευασιών.
 • Χρονική περίοδος της συμφωνίας: (6 χρόνια όπως και η αδειοδότηση του Συστήματος).

Κανόνες για πρώιμο τερματισμό του συμβολαίου:

 • Τι θα γίνει σε περίπτωση που η GDCαπωλέσει την άδεια της,
 • Τι θα γίνει σε περίπτωση που το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν σεβαστεί τις υποχρεώσεις του με βάση το συμβόλαιο,
 • Ποιες είναι οι επιπτώσεις του τερματισμού

Γενικές διατάξεις

 • Εχεμύθεια: εμπιστευτικότητα πληροφοριών,
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Ανωτέρα βία
 • Εγκυρότητα
 • Εφαρμόσιμος νόμος
  Σώμα συμβιβασμού: σε περίπτωση διαμάχης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορά την ισχύ, ερμηνεία και εκτέλεση του συμβολαίου
 • Αρμόδιο δικαστήριο
 • Τροποποιήσεις και προσθήκες: πως μπορούν να γίνουν επίσημες;

Παραρτήματα

 • Τα απόβλητα που καλύπτονται από το Σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης της GDC: γυαλί, χαρτί και χαρτόνι συσκευασίας, πλαστικές μπουκάλες και φιάλες, μεταλλικές συσκευασίες, χαρτόκουτα ποτών,
 • Οι όροι χρηματοδότησης για την συλλογή,
 • Η ανάμιξη της GDCστα έξοδα διαφόρων δραστηριοτήτων (αύξηση περιβαλλοντικής συνείδησης, σχολεία, κ.λπ.),
 • Κανόνες για τιμολόγηση
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy