Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Ειδικά
Προγράμματα
Πληροφορίες
Εταιρείας
Μέλη και
Μετόχοι
Συνεργασίες
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy